Domů

Jsme skupina dobrovolníků, kteří se snaží zabránit další devastaci a postupné zkáze grygovské vápenky, této téměř 150 let staré technické památky, která spolu se zarůstajícími (či jinak zaniklými) okolními lomy dokládá kdysi kvetoucí vápenickou minulost obce Grygov.

Nechceme být lhostejní. Usilujeme o záchranu a oživení tohoto objektu, ctíme jedinečnost tohoto místa a respektujeme unikátnost této architektonicky významné budovy, která si zaslouží a čeká na svou důstojnou revitalizaci. Naše profese i zkušenosti jsou rozmanité, pro všechny z nás je práce pro záchranu vápenky srdcovou záležitostí. Jsme teprve na začátku cesty, na jejímž konci bychom rádi viděli citlivě opravenou budovu grygovské vápenky odkazující k historii, tradici a lidské práci. A abychom ji neviděli pouze my, ale i generace příští. Chceme upevňovat vztah a vytvářet sounáležitost podobně smýšlejících lidí k tomuto místu a tradičním hodnotám a najít způsob, jak účelně oživit objekt vápenky, aby byla místem pro nás pro všechny.

Projekt opravy či revitalizace vápenky je během na dlouhou trať, nicméně jsme rozhodnuti být trpěliví a postupnými promyšlenými kroky posunovat naši základní vizi k cíli. Samozřejmě počítáme s přirozeným vývojem a modifikací našich prvotních myšlenek, jsme otevření novým cestám a dalším aktivním lidem, jejich nápadům či podnětům, prostě všem těm, co smýšlejí podobně jako my a mají spolku co nabídnout.

O nás

Spolek Za živou vápenku byl u Krajského soudu v Ostravě zapsán 15. 03. 2019 s působností zejména v katastrálním území obce Grygov. Jeho hlavním posláním je především ochrana, revitalizace a péče o architektonicky významný objekt grygovské kruhové vápenky z druhé poloviny 19. století, dále propagace a oživení tohoto objektu včetně přilehlého okolí a přilehlých lomů, upevňování vztahu a spoluodpovědnosti občana k místu, kde žije, k jeho historii, tradici a lidské práci a tím i podpora kulturního a společenského dění obce a regionu a posílení sousedských a komunitních vztahů.

Spolek vykonává veřejně prospěšnou činnost vedoucí k záchraně této jedinečné technické památky, je nevládní a neziskový, složený z řad dobrovolníků a aktivních občanů, jehož příjmy na naplňování stanovených cílů jsou tvořeny zejména z poskytnutých darů, členských příspěvků, dotací, finančních příspěvků veřejných institucí, grantů, příp. z vedlejší hospodářské činnosti spolku. Všechny získané prostředky jsou určeny ke krytí nákladů činnosti spolku a k naplnění jeho cílů. Spolek hospodaří a vede účetnictví v souladu s platnými předpisy ČR. Spolek je založen na maximálním zapojení dobrovolníků do veřejně prospěšné činnosti a na minimalizaci jakýchkoliv nákladů spolku.

Vápenka

Vápenka se nachází jihovýchodně od zastavěné části obce Grygov v návaznosti na významný krajinný fenomén vápencových lomů. Ojedinělý ostrůvek výstupu devonského vápence byl až do vyčerpání zásob vápence na počátku 70. let minulého století významnou lokalitou, kde se již od počátku 16. století těžil vápenec k pálení vápna. Jedním ze svědků grygovské vápenické tradice je především budova vápenky s kruhovou pecí a komínem, nemnohé zbytky kolejnic úzkorozchodné dráhy a postupně zarůstající příp. jinak zaniklé lomy.

Stávající budova vápenky s kruhovou pecí dle plánů berlínského stavitele Eduarda Hoffmana byla dokončena v 70. letech 19. století v místech původní šachtové vápenky z konce 18. století. Budova vápenky měla 16 komor a byla vybavena úzkorozchodnou drážkou, která umožnila racionální přísun vápence. Koleje ve vápence vedly v oválu kolem pece, odkud se odváželo vápno. V patře nad pecí byl rovněž ovál, odkud se z vozíku vysypávalo uhlí.

Na přelomu století probíhala modernizace tohoto vápenického provozu, jelikož těžba neustále stoupala. Vrchol grygovského vápenictví byl ve 40. letech 20. století.

Vápenická činnost byla v Grygově ukončena na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy byl areál vápenky přeměněn na centrální sklad zemědělského stavebního podniku, který tu fungoval až do roku 1995. Následně objekt vápenky chátral bez zájmu majitelů či veřejnosti.

I přes svůj současný zchátralý stav se v objektu vápenky nachází jediná celistvě zachovaná kruhová pec v Olomouckém kraji, která je památkou místního až regionálního významu a historicky i architektonicky hodnotnou stavbou. V současnosti je objekt vápenky bez využití a z bezpečnostních důvodů je veřejnosti nepřístupný.

Aktuality

Aktuálně hledáme dobrovolníky, podobně smýšlející občany a subjekty, investory, sponzory a dárce, které oslovuje počínání spolku a chtějí spolek jakkoliv podpořit.

Také hledáme pamětníky a další občany, kteří pamatují fungování vápenky a těžbu v přilehlých lomech a jsou ochotni s námi sdílet své příběhy a příp. také fotodokumentaci.

Na účet spolku 2801647911/2010 je možné přispět jakoukoliv částkou, která bude využita na fungování činnosti spolku a k naplňování jeho cílů. Předem děkujeme!

Kontakt

Michaela Mikulková, předsedkyně spolku

mikulkovami@gmail.com