O nás

Spolek Za živou vápenku byl u Krajského soudu v Ostravě zapsán 15. 03. 2019 s působností zejména v katastrálním území obce Grygov. Jeho hlavním posláním je především ochrana, revitalizace a péče o architektonicky významný objekt grygovské kruhové vápenky z druhé poloviny 19. století, dále propagace a oživení tohoto objektu včetně přilehlého okolí a přilehlých lomů, upevňování vztahu a spoluodpovědnosti občana k místu, kde žije, k jeho historii, tradici a lidské práci a tím i podpora kulturního a společenského dění obce a regionu a posílení sousedských a komunitních vztahů.

Spolek vykonává veřejně prospěšnou činnost vedoucí k záchraně této jedinečné technické památky, je nevládní a neziskový, složený z řad dobrovolníků a aktivních občanů, jehož příjmy na naplňování stanovených cílů jsou tvořeny zejména z poskytnutých darů, členských příspěvků, dotací, finančních příspěvků veřejných institucí, grantů, příp. z vedlejší hospodářské činnosti spolku. Všechny získané prostředky jsou určeny ke krytí nákladů činnosti spolku a k naplnění jeho cílů. Spolek hospodaří a vede účetnictví v souladu s platnými předpisy ČR. Spolek je založen na maximálním zapojení dobrovolníků do veřejně prospěšné činnosti a na minimalizaci jakýchkoliv nákladů spolku.