Události

2021

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

V letošním roce pokračujeme v prvotních, objekt stabilizujících a zajišťujících pracích, jež by měly zásadně zpomalit pokračující silnou devastaci objektu a zajistit tak základní bezpečnost při provádění konzervace stávajícího stavu objektu a následného stavebně technického průzkumu.

Probíhá vyklízení celého objektu od zřícených stavebních konstrukcí, suti a letitého různorodého komunálního odpadu. Jedná se zejména o vyklízení zauhlovacího patra od uhelného prachu a rozbité původní střešní krytiny, vyklízení těžko přístupných cihelných kouřových kanálů, zprůchodnění zauhlovacích a přivzdušňovacích kanálků.

2020

WORKSHOP

O slunném zářijovém víkendu 18. – 20. 9. 2020 se v Grygově uskutečnil workshop se studenty architektury VUT Brno. V rámci ateliéru obnovy památek se studenti zaměřili právě na objekt vápenky z druhé poloviny 19. století a v průběhu nadcházejícího semestru budou hledat jeho možnou budoucí podobu s odkazem k jeho vápenické minulosti.

Součástí workshopu byla prohlídka obce, okolních lomů a především objektu vápenky s přednáškou o jeho historii od Mgr. Radima Himmlera, historika a ředitele Komenského muzea v Přerově. Následoval vlastní terénní průzkum a analýzy objektu, dále pak skupinová práce studentů s prezentací prvních výsledků na závěr workshopu. 

Spolek Za živou vápenku, z.s. bude mít k dispozici tyto studentské práce v první polovině roku 2021. Děkujeme tímto všem zúčastněným studentům, odborným asistentům a garantu předmětu a těšíme se na výsledky ateliérové práce. Děkujeme rovněž obci Grygov za poskytnutí prostor pro pořádání workshopu a všem dobrovolníkům za přípravu akce.

STABILIZUJÍCÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ A VYKLÍZECÍ PRÁCE

V roce 2020 také započaly prvotní, objekt stabilizující a zajišťující práce, jež by měly zásadně zpomalit pokračující silnou devastaci objektu a zajistit tak základní bezpečnost při provádění konzervace stávajícího stavu objektu a následného stavebně technického průzkumu.

  • V období vegetačního klidu byly vykáceny letité náletové dřeviny, které svými kořeny silně narušovaly kamenné a cihelné stavební konstrukce objektu a tím i statiku určitých částí objektu (v místech se zřícenou střechou).
  • V rámci možností byla opravena a doplněna střešní krytina nezřícené části střechy z pálených tašek, včetně provedení částečných zpevnění a oprav stávajícího krovu. Tím došlo k podstatnému snížení zatékání do objektu s krovem a omezení hnilobných procesů, které léta devastovaly dřevěné části krovu a stropu.
  • Byla vyřezána a odstraněna zřícená část střechy v dostupné části na severní straně objektu (krovy a stropy).
  • V části se střechou byly vyřezány a odstraněny a hnilobou silně zdegradované části stropní konstrukce (trámy a záklop), v této části rovněž byly podepřeny a zpevněny silně staticky narušené stropní trámy, jež nebyly zasaženy hnilobným procesem, aby se zabránilo zřejmé hrozící destrukci těchto konstrukcí.
  • Bylo zahájeno vyklízení celého objektu od zřícených stavebních konstrukcí, suti a letitého různorodého komunálního odpadu.

Děkujeme obci Grygov za finanční podporu a všem dobrovolníkům za účast a aktivní pomoc.

2019

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

V roce 2019 proběhlo geodetické zaměření skutečného stavu objektu vápenky, které bude sloužit jako podklad pro následný stavební průzkum a navazující projektové práce. Děkujeme obci Grygov za finanční podporu, bez níž by zaměření nemohlo být realizováno.

ÚKLIDOVÉ BRIGÁDY

Rovněž proběhlo několik úklidových brigád vnitřních prostor vápenky. Děkujeme všem dobrovolníkům za účast a aktivní pomoc.